logo

Điều khoản sử dụng

WeShare cung cấp cho bạn một cách để gây quỹ từ thiện trong khi bạn mua sắm trực tuyến. Bạn có thể chọn một tổ chức từ thiện để hỗ trợ. Các khoản quyên góp được bằng cách mua sắm trực tuyến với các đối tác của WeShare sẽ được ghi nhận trên ứng dụng di động (“weshare.asia”). Việc sử dụng các dịch vụ (“Dịch Vụ”) được cung cấp trên Nền tảng WeShare và các tài khoản được duy trì với WeShare phải tuân theo các điều kiện và điều khoản này (“Thỏa Thuận”). Thỏa Thuận này cấu thành một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa từng cá nhân sử dụng Dịch Vụ hoặc cá nhân duy trì tài khoản với WeShare. Bằng việc sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào hoặc duy trì tài khoản với WeShare, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và đã hiểu Thỏa Thuận này và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa Thuận. WeShare có thể điều chỉnh Thỏa Thuận này theo thời gian, có hoặc không có thông báo, và việc tiếp tục sử dụng một trong các Dịch Vụ hoặc tiếp tục duy trì tài khoản với WeShare sẽ cấu thành và được xem là sự chấp thuận của bạn cho những điều chỉnh này và sự đồng thuận của bạn cho việc tuân thủ theo bất kỳ điều khoản nào theo đó.

1. Quyền Sử Dụng Dịch Vụ

Căn cứ theo Thỏa Thuận này, WeShare sau đây cấp cho bạn quyền sử dụng có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể chuyển nhượng (không bao gồm quyền sử dụng thứ cấp) để truy cập và sử dụng Nền Tảng WeShare và Dịch Vụ cho mục đích sử dụng duy nhất của cá nhân bạn. Bạn đồng ý rằng bạn không có quyền nào ngoài các quyền lợi và quyền sử dụng được cấp rõ ràng theo Thỏa Thuận này. WeShare bảo lưu các quyền thay đổi, nâng cấp hoặc ngưng bất kỳ hoặc tất cả Dịch Vụ hoặc Nền Tảng WeShare hoặc bất kỳ chức năng của Dịch Vụ hoặc của Nền Tảng WeShare bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Tất cả các quyền lợi không được cấp rõ ràng theo Thỏa Thuận này được bảo lưu bởi WeShare và các bên cấp phép của WeShare.

weshare.asia làm việc với đối tác thông qua tiếp thị liên kết. Tiền đề của tiếp thị liên kết là đổi lại việc giới thiệu cho họ một khách hàng và khách hàng đó hoàn thành một hành động được chỉ định trước thì đối tác sẽ trả cho chúng tôi một khoản hoa hồng.

Hành động được chỉ định trước thường là mua hàng, nhưng cũng có thể bao gồm đăng ký tài khoản hay tải ứng dụng. Theo mục đích của tài liệu này, tất cả các hành động được gọi là “mua hàng”. Hoa đồng có thể là một tỷ lệ phần trăm của số tiền bán hàng hoặc một số tiền cố định.

Mối quan hệ giữa chúng tôi và đối tác thường được hỗ trợ bởi một mạng lưới liên kết. Các liên kết này làm việc với đối tác để cung cấp công nghệ theo dõi và báo cáo, đồng thời chịu trách nhiệm lập hóa đơn và thu tiền hoa hồng.

Bạn có thể chọn ủng hộ bất kỳ tổ chức từ thiện nào mà chúng tôi hợp tác. Tại một thời điểm bạn chỉ có thể ủng hộ cho một tổ chức từ thiện duy nhất. Bạn có thể thay đổi tổ chức từ thiện đã chọn thông qua tài khoản của mình. Thay đổi tổ chức từ thiện không ảnh hưởng đến bất kỳ khoản đóng góp nào đã tạo trước đó.

Các khoản đóng góp chỉ được thêm vào tài khoản của bạn khi chúng được đối tác của chúng tôi báo cáo thông qua các mạng liên kết. Chúng tôi không thể theo dõi giao dịch mua của bạn và không chịu trách nhiệm nếu giao dịch không được báo cáo cho chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể liên hệ với đối tác để yêu cầu hoa hồng.

Khi khoản đóng góp được liệt kê trong tài khoản của bạn, khoản đóng góp đó sẽ được liệt kê ở một trong 05 trạng thái:

“Chờ xác nhận” – giao dịch đã được thông báo cho chúng tôi, nhưng vẫn chưa được đối tác xác thực.

“Đã xác nhận” – đối tác quyết định rằng giao dịch mua hàng của bạn đủ điều kiện.

“Đã quyên góp” – số tiền mà bạn quyên góp đã được chúng tôi chuyển cho tổ chức từ thiện mà bạn chọn.

“Đã hủy” – đơn hàng được bạn hủy hay có đổi trả.

“Không hợp lệ” – đối tác đã quyết định rằng giao dịch mua hàng không đủ điều kiện để nhận hoa hồng.

2. Các Chính Sách của Đối tác

Bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mua từ bất kỳ đối tác nào, cho dù thông qua WeShare hay chính thương nhân đó, đều chịu sự điều chỉnh và tuân theo các chính sách và điều kiện và điều khoản hiện hành của đối tác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chính sách đổi trả, hủy, trao đổi và giao hàng hiện hành. Bạn đã đồng ý rằng ngoại trừ các điều khoản giảm giá, chiết khấu, phần thưởng, chúng tôi không phải đại diện của bất kỳ đối tác nào và đối tác hoạt động độc lập và không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Theo đó, việc bạn tham gia vào các ưu đãi hoặc khuyến mãi của, hoặc tương ứng với, bất kỳ đối tác nào cũng có thể (trừ khi chúng tôi quy định khác đi) là sự tham gia chỉ giữa bạn và đối tác đó. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ phần nào của các trao đổi, đề nghị hoặc khuyến mãi đó, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc rút hoặc sửa đổi bất kỳ đề nghị hoặc khuyến mãi nào. WeShare không chịu trách nhiệm cho các thay đổi đối với, hoặc sự dừng lại của bất kỳ đối tác nào từ bất kỳ nền tảng nào của WeShare hoặc sự chấm dứt của bất kỳ khuyến mãi nào được đề xuất bởi bất kỳ đối tác nào trên bất kỳ nền tảng nào của WeShare. WeShare không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào trên nền tảng của đối tác(bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng, tính thương mại hoặc sự phù hợp của các sản phẩm hoặc dịch vụ đó hoặc nội dung, sản phẩm và/hoặc dịch vụ đó không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định pháp luật nào).

Chúng tôi liệt kê các mức đóng góp có sẵn theo từng đối tác, cùng với bất kỳ điều khoản và điều kiện liên quan. Mỗi đối tác chỉ định tỷ lệ hoa hồng áp dụng. Thông thường, hoa hồng không được trả thuế hoặc phí giao hàng.

Một số đối tác có thể có tỷ lệ hoa hồng khác nhau cho các sản phẩm khác nhau hoặc có thể có tỷ lệ khác nhau cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại. Việc khách hàng là mới hay hiện tại phụ thuộc vào mối quan hệ giữa người dùng với đối tác và không bị ảnh hưởng bởi sự tham gia của chúng tôi. Mặc dù hoa hồng thường có sẵn trên tất cả các sản phẩm, trong một số trường hợp, đối tác có thể có những loại trừ mà chúng tôi có thể chỉ định hoặc không.

Mỗi đối tác sẽ chỉ định bộ quy tắc ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện của một khoản đóng góp.

Chúng tôi chỉ có thể thanh toán cho các tổ chức từ thiện khi chúng tôi đã nhận được đầy đủ tiền hoa hồng cho một giao dịch mua. Quá trình này có thể mất vài tháng và chúng tôi không thể đảm bảo về khoảng thời gian cần thiết.

3. Sử dụng quỹ của một tổ chức từ thiện

Mỗi tổ chức từ thiện có quyền sử dụng số tiền gây quỹ cho bất kỳ mục đích nào khi họ thấy phù hợp. Quyết định của tổ chức từ thiện về việc sử dụng quỹ là quyết định cuối cùng. Nhưng WeShare có quyền đảm bảo rằng số tiền này được sử dụng cho các mục đích mà tổ chức từ thiện hỗ trợ. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào, WeShare có quyền chặn quỹ từ thiện và cũng ngừng việc hợp tác của chúng tôi với tổ chức đó.

Trong một số trường hợp, một tổ chức từ thiện có thể ngừng việc hợp tác với chúng tôi – điều này có thể là do họ không còn tồn tại như một tổ chức từ thiện đã đăng ký hoặc có thể do họ yêu cầu thì mọi khoản đóng góp chưa thanh toán sẽ được chuyển cho một tổ chức từ thiện do chúng tôi lựa chọn.

4. Chấm Dứt Tài Khoản

Tiền hoàn lại được tích lũy trong tài khoản WeShare của bạn sẽ hết hạn nếu tài khoản của bạn không hoạt động (nghĩa là không có giao dịch thành công nào được thực hiện thông qua WeShare) trong thời gian hơn một năm.

WeShare có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn thấy cần thiết hoặc thấy hợp lý nhằm tuân thủ hoặc đáp ứng bất kỳ luật, quy định hoặc lệnh của tòa án.

5. Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập căn cứ theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, được hợp nhất ở đây dưới dạng tham chiếu, và được lưu bản sao trên trang web của WeShare.

6. Gian Lận

WeShare sẽ đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu có lý do để tin rằng bạn có liên quan đến bất kỳ hoạt động gian lận hoặc không trung thực nào. Bất kỳ thất bại trong việc tuân thủ Thỏa Thuận này, bất kỳ gian lận, sự không trung thực hoặc lạm dụng nào liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ hoặc tài khoản của bạn, hoặc bất kỳ việc cung cấp sai lệch của bất kỳ thông tin nào được gửi đến WeShare hoặc bất kỳ ai thay mặt bạn đều dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn.

7. Quyền Của Bên Thứ Ba

Một người không phải là một bên của Thỏa Thuận này không có quyền thực thi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này.

8. Tiêu Chuẩn Cộng Đồng

Bằng cách tạo một tài khoản WeShare, bạn trở thành thành viên của một cộng đồng, mà cộng đồng này phụ thuộc vào ý chí và năng lực hành vi của mỗi người dùng của chúng tôi. Người dùng được yêu cầu hạn chế truyền hoặc phát tán hình ảnh hoặc nội dung những lời nói tục, vi phạm thuần phong mỹ tục, tài liệu khiêu dâm, bình luận tiêu cực hoặc xúc phạm, hoặc bất cứ điều gì khác có thể được hiểu là quấy rối hoặc tấn công nhằm vào Dịch Vụ, Nền Tảng WeShare, nhân viên, đại diện, đối tác thương mại hoặc người dùng khác của chúng tôi. Điều này bao gồm các trao đổi bằng phương tiện truyền thông xã hội hoặc các bài đăng trên internet khác vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng ở trên hoặc thúc đẩy hoặc khuyến khích cờ bạc hoặc hành vi gian lận. Người dùng nào vi phạm điều khoản này, được xác định theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, thì tài khoản đó sẽ bị đình chỉ hoặc chấm dứt mà không cần thông báo trước.

9. Bồi Thường

Bạn đồng ý bồi thường cho WeShare, bất kỳ đối tác thương mại nào, cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên, người kế nhiệm, đại diện và chi nhánh tương ứng của các đối tác thương mại, cho bất kỳ hoặc mọi khiếu nại, thiệt hại, tổn thất và hành động tố tụng (bao gồm phí thuê luật sư và lệ phí tòa án) phát sinh từ hoặc liên quan đến vi phạm của bạn đối với Thỏa Thuận này hoặc cho bất kỳ tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào do bạn cung cấp (hoặc thông qua tên người dùng và/hoặc mật khẩu của bạn). Bạn đồng ý nỗ lực hợp tác theo yêu cầu hợp lý trong việc bảo vệ và/hoặc giải quyết mọi khiếu nại của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định hợp lý của chúng tôi, kiểm soát độc quyền đối với việc bảo vệ và giải quyết bất kỳ vấn đề nào tùy thuộc vào sự bồi thường của bạn.

10. Miễn Trừ Trách Nhiệm Bảo Đảm

WeShare không bảo đảm rằng tính năng của Nền Tảng WeShare sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, rằng các lỗi sẽ được sửa chữa, hoặc rằng sẽ không chứa vi-rút hoặc nội dung gây hại khác. Hơn nữa, WeShare không bảo đảm, đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về chất lượng của, hoặc tính chính xác của quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được chào mời hoặc cung cấp bởi các cửa hàng chi nhánh liên kết của WeShare cùng với các dịch vụ.

11. Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp Weshare không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất đặc biệt, ngẫu nhiên, hậu quả, tiền lệ, trừng phạt, hoặc gián tiếp hoặc cho sự thua lỗ, mất dữ liệu hoặc thiệt hại mất khả năng sử dụng, kể cả khi những thiệt hại như trên đã được khuyến nghị trước.

12. Chuyển Nhượng

Bạn không được chuyển nhượng toàn bộ hoặc từng phần quyền và nghĩa vụ của bạn theo Thỏa Thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản, và bất kỳ sự chuyển nhượng nào mà không có sự đồng ý như vậy sẽ bị vô hiệu.

13. Tên Điều Khoản

Các tên điều khoản theo Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích Thỏa Thuận này.

14. Từ Bỏ / Hiệu Lực Từng Phần

Việc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này từ phía WeShare sẽ không được coi là từ bỏ điều khoản đó. Bất kỳ sự từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này bởi WeShare trong một trường hợp sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ điều khoản nào khác hoặc điều khoản đó trong bất kỳ trường hợp nào khác. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này được coi là vô hiệu, thì sự vô hiệu đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại.

15. Tính Toàn Vẹn của Thỏa Thuận

Thỏa Thuận này (cùng với các điều khoản và điều kiện bổ sung được nêu ở đây hoặc nói chung) thể hiện toàn bộ thỏa thuận của các bên liên quan đến chủ đề tại đây và thay thế tất cả các thỏa thuận và đại diện trước đó hoặc đương thời, bằng văn bản hoặc bằng lời nói (bao gồm nhưng không giới hạn, phiên bản trước đó của Thỏa Thuận này, cái mà có thể đã được bạn chấp nhận). Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Thỏa Thuận này bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của WeShare hoặc tiếp tục duy trì tài khoản với WeShare sẽ cấu thành và được coi là sự chấp nhận của bạn đối với sửa đổi đó và sự đồng thuận của bạn trong việc tuân thủ bất kỳ điều khoản nào theo đó.

Cập nhật lần cuối ngày 17 tháng 12 năm 2020

logo

WeShare - nền tảng gây quỹ dễ dàng, thường xuyên thông qua mua sắm, đặt phòng online mà không tốn thêm chi phí.

Phiên bản thử nghiệm

Tải WeShare

appstore_link
chplay_link

Theo dõi WeShare tại

facebook
youtube